Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUTWERF B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn op 22 februari 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28029118.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Houtwerf B.V. (‘Houtwerf’), met uitsluiting van de voorwaarden van koper. Dit is alleen anders indien Houtwerf uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van voorwaarden van koper heeft erkend en uitdrukkelijk de eigen voorwaarden terzijde heeft gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Houtwerf, of het nu gaat om offertes voor koopovereenkomsten of offertes voor andersoortige overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en transacties die plaats hebben via elektronische weg, waaronder internet (e-commerce) en aanverwante elektronische systemen.

Door het (doen) aanvragen van een offerte, en/of het sluiten van een overeenkomst met Houtwerf erkent de aspirant-koper respectievelijk koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.


ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende begrippen de volgende betekenissen:

  • Koper: partij die producten en/of diensten afneemt van Houtwerf of die in verband daarmee een prijsopvraag doet bij Houtwerf of anderszinds in contact treedt met Houtwerf over het mogelijk afnemen van producten en/of diensten van Houtwerf;
  • Derde: partij die producten en/of diensten afneemt van koper;
  • Aanbieding: aanbod van Houtwerf tot het leveren van diensten en/of producten;
  • Bestelling: opdracht aan Houtwerf tot het leveren van diensten en/of producten;
  • Bewerken van hout: het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout of vervangende materialen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
2.1. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2. Overeenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door Houtwerf of bij gebreke daarvan met inachtneming van het in 2.3 bepaalde.
2.3. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
2.4. Indien en voor zover omtrent de aan koper geleverde goederen te stellen kwaliteitseisen niets schriftelijk is overeengekomen, heeft koper recht op goederen van een kwaliteitsniveau dat in overeenstemming is met hetgeen in de handel in de betrokken goederen gebruikelijk is.
2.5. Bij aanbieding en levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit, structuur, uiterlijk en kleur van de te leveren goederen.
2.6. Voor bestellingen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.7. Houtwerf is slechts gebonden aan een aanbieding wanneer zij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven dat deze aanbieding haar verbindt, respectievelijk indien en doordat Houtwerf een bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd.
2.8. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is Houtwerf niettemin gerechtigd alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan koper.
2.9. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door koper kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door Houtwerf opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan koper doorberekend.

ARTIKEL 3. INTELLECTUEEL EIGENDOM
3.1. Houtwerf is rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten op door Houtwerf uitgebrachte aanbiedingen en door Houtwerf geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke. Houtwerf blijft rechthebbende, ook al zijn voor voornoemde producten/diensten kosten in rekening gebracht. Koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Houtwerf zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Houtwerf, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door enige (derde) partij te voorkomen dan wel te beëindigen.
3.2. Koper is niet gerechtigd de in 3.1 bedoelde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke, de daarin besloten gegevens, of gegevens die op andere wijze aan hem bekend zijn geworden, anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
3.3. De kosten voor het maken van door koper verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van koper.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1. Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de overeen gekomen prijs is gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.
4.2. Eventuele verschillen in de hiervoor genoemde kostenfactoren ten tijde van afscheep, aankomst of aflevering die naar het oordeel van Houtwerf een hogere prijs rechtvaardigen, komen ten laste van koper.

ARTIKEL 5. VALUTA
Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, Houtwerf het recht geven de prijs naar rato te wijzigen. Indien de prijs ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft koper het recht de order te annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat Houtwerf koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 6. LEVERING EN RISICO
6.1. Bij bestellingen waarbij levering franco overeen gekomen is, reizen de goederen voor rekening en risico van Houtwerf.
6.2. Bij bestellingen waarbij geen levering franco overeen gekomen is, reizen de goederen voor rekening en risico van koper.
6.3. Schade aan de goederen door opzettelijke geweldpleging komt steeds ten laste van koper, ongeacht door wie of waar deze geweldpleging heeft plaatsgevonden.
6.4. Indien is overeengekomen dat de goederen op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede aankomst (zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht), niet tijdige aankomst en het achterwege blijven van aankomst, alsmede de tijdens de aanvoer optredende risico’s geheel voor rekening van koper. Wanneer degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte goederen worden betrokken en/of de aflader, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Houtwerf het recht de overeenkomst met koper te ontbinden zonder dat hierdoor voor koper enig recht op terugbetaling van vooruit betaalde bedragen en/of enig recht op schadevergoeding ontstaat.
6.5. Bij levering franco is Houtwerf verplicht de zaken te vervoeren tot een afleverpunt dat een voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk een vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan bereiken. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Koper is verplicht de zaken op het afleverpunt in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
6.6. Houtwerf heeft – ongeacht of de levering franco geschiedt – de keuze van het vervoermiddel, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6.7. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen dienen te worden gelost. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
6.8. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zal de gebruikelijke verpakking door Houtwerf niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage (europallets) wordt teruggenomen zoals bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD EN AFROEP
7.1. Het eventueel overeen gekomen moment van levering wordt door Houtwerf zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode en niet als een fatale termijn.
7.2. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Koper kan de order niet annuleren wegens een overschrijding van de levertijd. Koper kan de ontvangst en/of betaling van de goederen niet weigeren wegens een overschrijding van de levertijd.
7.3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Houtwerf drie maanden na bestelling recht op betaling.
7.4. Wanneer levering op afroep is bedongen en binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Houtwerf het recht koper schriftelijk te sommeren tot het noemen van een termijn binnen welke termijn de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie koper verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door koper te noemen termijn mag niet langer zijn dan drie maanden.
7.5. Voldoet koper niet binnen vijf werkdagen aan de sommatie als bedoeld in 7.4, dan is Houtwerf bevoegd de goederen na het verstrijken van drie maanden na die sommatie, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij Houtwerf zou berusten – voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen Houtwerf toe indien koper de goederen niet binnen de overeen gekomen of door koper genoemde termijn niet afroept.

ARTIKEL 1. AANVAARDING EN KLACHTEN
8.1. De controle op stukstal van het geleverde berust bij koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt geklaagd, worden de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – geacht als juist te zijn erkend. Klachten omtrent eventuele uiterlijk waarneembare manco’s of beschadigingen moeten, om tijdig te zijn, door koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
8.2. Ook al meldt koper tijdig aan Houtwerf dat hem minder is geleverd dan op de hierboven bedoelde documenten staat aangegeven, dan geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling.
8.3. Klachten omtrent de kwaliteit van de goederen, afwijkingen van de specificaties en uiterlijk niet-waarneembare beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen door koper bij Houtwerf schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van koper een beroep te doen op non-conformiteit. Koper verliest zijn eventuele recht op herstel en/of vervanging van non-conforme goederen, ongedaanmaking en/of schadevergoeding wanneer de door hem gekochte goederen voor hem en/of door hem worden gezaagd of bewerkt – drogen daaronder begrepen – terwijl de goederen vóór het zagen of beweken geen aanleiding gaven tot klachten.
8.4. Waneer een partij goederen geheel of gedeeltelijk is aangebroken en/of verwerkt, vervalt het eventuele recht van koper op herstel en/of vervanging van non-conforme goederen, ongedaanmaking en/of schadevergoeding.
8.5. Het indienen van een klacht geeft koper niet het recht om nakoming van zijn verplichtingen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: betaling) op te schorten.
8.6. Indien een klacht door Houtwerf gegrond is beoordeeld, zal Houtwerf de goederen vervangen nadat zij de oorspronkelijk geleverde zaken retour heeft ontvangen. Is vervanging van de goederen niet meer mogelijk, dan zal de verbintenis tot vervanging worden omgezet in verbintenis tot het betalen van vervangende schadevergoeding, waarbij de verschuldigde schadevergoeding wordt gemaximeerd tot de factuurwaarde van de goederen waarover terecht werd geklaagd. Houtwerf is niet verplicht tot betaling van enige aanvullende schadevergoeding. Houtwerf is niet verplicht tot betaling van vergoedingen voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): schade vanwege het (tijdelijk) stilleggen van het bedrijf van koper en schade vanwege het feit dat koper zijn verplichtingen jegens derden (tijdelijk) niet kan nakomen.
8.7. Wanneer in of buiten rechte vast komt te staan dat een klacht onterecht of niet-tijdig is ingediend, is koper verplicht alle kosten te vergoeden die door Houtwerf zijn gemaakt in verband met de betreffende klacht.

ARTIKEL 2. RETOURZENDINGEN
9.1. Houtwerf is niet verplicht retourzendingen te accepteren zonder dat zij daarvoor voorafgaande goedkeuring heeft verleend.
9.2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte en/of bewerkte goederen, beschadigde goederen en/of verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
9.3. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van koper en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Houtwerf onder de door haar te stellen condities.

ARTIKEL 3. EMBALLAGE
10.1. Wanneer meermalen bruikbare emballage (europallets) worden gebruikt om de bestelling te leveren, wordt deze emballage door Houtwerf bij de koper in rekening gebracht.
10.2. Wanneer koper de emballage retourneert wordt spoedig na ontvangst van de emballage door Houtwerf aan koper een creditfactuur toegezonden.
10.3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is Houtwerf geen vergoeding aan de koper verschuldigd voor in beschadigde staat door koper aan Houtwerf geleverde emballage.
10.4. Indien het bedrag van de creditfactuur meer bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan Houtwerf verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum door Houtwerf aan koper voldaan. Indien het bedrag van de creditfactuur minder bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan Houtwerf verschuldigd is mag de koper beide vorderingen tot hun gezamenlijke beloop verrekenen mits Houtwerf daarmee voorafgaand aan de verrekening schriftelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Houtwerf is niet aansprakelijk voor schade anders dan directe schade welke het gevolg is van haar grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling van Houtwerf en onder de voorwaarden zoals hierna nader bepaald.
11.2. Houtwerf is niet aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen, en constructies die –eventueel in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door koper ter beschikking worden gesteld. Houtwerf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onjuiste toepassing en verwerking van goederen door koper en/of door derden.
11.3. Koper is verantwoordelijk voor door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot door koper opgegeven maten en hoeveelheden gelden de in de markt gebruikelijke afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.
11.4. Houtwerf is niet aansprakelijk voor winstderving, indirecte schade, gevolgschade, (buitengerechtelijke) incassokosten en/of rente, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/of derden ontstaan.
11.5. In geval van aansprakelijkheid van Houtwerf is deze, niettegenstaande hetgeen in de overige leden van dit artikel is bepaald, beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de door koper betaalde prijs voor de bestelling die tot de schade heeft geleid of – wanneer een dergelijk verband tussen een bestelling en de schade ontbreekt – het totaalbedrag waarvoor de klant in de maand voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid producten en/of diensten bij Houtwerf heeft afgenomen. Bovendien is de aansprakelijkheid van Houtwerf in geval van aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat Houtwerf op haar leveranciers kan verhalen op grond van door die leveranciers verstrekte garanties.
11.6. Schade moet binnen vijf dagen nadat een (mogelijke) schadeoorzaak bekend is geworden schriftelijk en aangetekend worden gemeld aan Houtwerf, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding vervalt. Indien de vordering tot betaling van schadevergoeding niet binnen twaalf maanden na de melding als bedoeld in de vorige zin in rechte aanhangig wordt gemaakt, vervalt het recht de vordering in te stellen.
11.7. Alle adviezen, gegevens, en gebruiksaanwijzingen worden door Houtwerf naar beste vermogen verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor Houtwerf voortvloeit.
11.8. Houtwerf is niet verplicht tot het betalen van schadevergoeding aan derden op welke grondslag dan ook. Koper vrijwaart Houtwerf voor alle (succesvolle) vorderingen van derden op Houtwerf tot betaling van schadevergoeding ter zake van door Houtwerf geleverde goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

ARTIKEL 5. GARANTIES
12.1. Koper is verplicht om Houtwerf zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
12.2. Koper waarborgt dat het door koper aan Houtwerf aangeleverde ontwerp, dan wel de samenstelling en de kwaliteit van het materiaal dan wel van de goederen, die op grond van een order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
12.3. Koper geeft Houtwerf de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van enige derde partij en koper vrijwaart Houtwerf volledig voor alle gevolgen, zowel financiële als andere gevolgen, welke uit verveelvoudiging of reproductie zullen voortvloeien.

ARTIKEL 6. KWALITEIT
13.1. Houtwerf verbindt zich jegens koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven, zij het onder de voorwaarden zoals gesteld in artikel 14 en 11.3 van deze algemene voorwaarden.
13.2. Op producten voorzien van CE-markering zijn de daarvoor geharmoniseerde Europese productnormen (hEN) of Europese Technische Goedkeuringsrichtlijnen (ETAG) van toepassing.
13.3. Houtwerf staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Houtwerf kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
13.4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt kwaliteit geleverd welke in overeenstemming is met hetgeen in de handel in de betrokken goederen gebruikelijk is. Wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, worden – eveneens tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
13.5. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze vorm van levering door koper schriftelijk is bedongen en door Houtwerf schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen.
13.6. Houtwerf kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat Houtwerf haar verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 7. IMPRÉVISION EN OVERMACHT
14.1. In aanvulling op de mogelijkheden die de wet hiervoor eventueel biedt, is Houtwerf in alle gevallen wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen gerechtigd de bestelling te annuleren, de levertijd aan te passen of de prijs te wijzigen, zonder dat hierdoor recht op compensatie voor koper ontstaat.
14.2. Indien een door Houtwerf geaccepteerde bestelling niet uitgevoerd kan worden omdat een leverancier van Houtwerf niet (meer) kan leveren (om welke reden dan ook) kan Houtwerf koper een alternatief aanbieden. Indien koper met het aangeboden alternatief niet instemt, heeft Houtwerf het recht het deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd buitengerechtelijk te ontbinden. Houtwerf is voor het niet, dan wel niet volledig, uitvoeren van de overeenkomst niet aansprakelijk.
14.3. Houtwerf kan zich beroepen op overmacht wanneer zich buiten de wil van Houtwerf omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Houtwerf kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren.
14.4. Wanneer Houtwerf zich kan beroepen op overmacht zoals bedoeld in 14.3 is zij gerechtigd hetzij de leveringstijd met de duur van de overmacht doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht getroffen wordt, buitengerechtelijk te ontbinden. Indien koper Houtwerf daartoe schriftelijk aanmaant, is Houtwerf gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken. In geval van ontbinding van de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld is Houtwerf gerechtigd de nog onbetaalde leveringen door Houtwerf alsnog aan koper te factureren. In geval van ontbinding van de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld is koper niet gerechtigd tot terugbetaling van vooruit betaalde bedragen en/of enige vorm van schadevergoeding.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD, RECHT VAN RECLAME
15.1. Houtwerf behoudt de eigendom van alle door haar geleverde of te leveren goederen totdat al haar huidige en toekomstige vorderingen op koper zijn voldaan, voor zover die vorderingen voortvloeien uit de (niet-)nakoming van de huidige en toekomstige overeenkomsten tussen koper en Houtwerf.
15.2. Indien Houtwerf de goederen revindiceert die door haar onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, zijn de kosten die samenhangen met die revindicatie voor rekening van koper.
15.3. Zolang de eigendom van de goederen niet op koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of ten behoeve van enige derde partij enig ander recht daarop vestigen, behoudens het bepaalde in 15.4.
15.4. Het is koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Houtwerf te bewaren. Bij verkoop en/of levering door koper aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar. Tevens is koper in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen, zij het zonder dat de derde enige bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde verkrijgt Houtwerf op de vordering(en) van koper op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
15.5. Koper is gehouden om Houtwerf op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen welke door Houtwerf wordt verzocht ter effectuering van haar pandrechten en om opeising van haar eigendommen mogelijk te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat Houtwerf hiertoe koper in gebreke dient te stellen. In het verlengde hiervan dient koper, indien Houtwerf gebruik wenst te maken van haar eigendomsvoorbehoud, Houtwerf toegang te verlenen tot de door Houtwerf geleverde goederen.
15.6. Indien de geleverde goederen worden verwerkt, bewerkt, of vermengd, verkrijgt Houtwerf voor een gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
15.7. Voornoemde bepalingen laten de overige aan Houtwerf toekomende rechten onverlet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Houtwerfs wettelijke recht van reclame en recht op schadevergoedingen wegens door koper gepleegde wanprestaties of onrechtmatige daden.

ARTIKEL 9. BETALING
16.1. Elke partij wordt gefactureerd, verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum.
16.2. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal koper boven het factuurbedrag de in 16.1 bedoelde toeslag ad 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
16.3. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is koper rente verschuldigd. De rentevoet is 1,5% per maand. Deze rente wordt maandelijks cumulatief berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van zowel (i) het volledige factuurbedrag en (ii) het totaal aan eventueel verschuldigd geworden toeslagen en rentebedragen. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door Houtwerf heeft plaatsgevonden.
16.4. Koper is niet gerechtigd vorderingen die hij heeft op Houtwerf te verrekenen met vorderingen die Houtwerf op koper heeft, met uitzondering van de voorwaardelijke bevoegdheid zoals bedoeld in 10.4.
16.5. Houtwerf is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper (een deel) van zijn schuld(en) aan Houtwerf niet tijdig betaalt, wordt het geheel van het aan Houtwerf verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
16.6. Koper die het door hem verschuldigde niet tijdig heeft betaald, is verplicht aan Houtwerf alle kosten gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00 per factuur.
16.7. Indien koper (een deel) van zijn schuld(en) aan Houtwerf niet tijdig betaalt, heeft Houtwerf het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling is geschied terwijl Houtwerf gerechtigd is tot betaling vooraf voor eventuele verdere leveringen.
16.8. Mocht Houtwerf vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft Houtwerf het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij koper op verzoek van Houtwerf zekerheid stelt voor tijdige en volledige betaling van de prijs die naar het oordeel van Houtwerf afdoende is.
16.9. Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere kopers wordt iedere koper hoofdelijk verbonden tot betaling van het factuurbedrag en tot nakoming van alle andere verplichtingen die ingevolge de overeenkomst op één of meerdere kopers rusten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING
17.1. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Houtwerf in gebreke te zijn gesteld, is Houtwerf bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat hierdoor voor koper enig recht tot terugbetaling van vooruit betaalde bedragen en/of enig recht op schadevergoeding ontstaat.
17.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 kan de koopovereenkomst onmiddellijk met een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk door Houtwerf worden ontbonden wanneer:
a. koper in staat van faillissement wordt verklaard;
b. koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van koper;
d. koper onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
Door de ontbinding, zoals in dit artikellid bedoeld, ontstaat voor koper (i) geen recht tot terugbetaling van vooruit betaalde bedragen en (ii) geen recht op schadevergoeding.
17.3. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door koper vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Houtwerf richt, dient hij Houtwerf te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en Houtwerf een redelijke termijn te gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
17.4. Indien Houtwerf instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van Houtwerf, worden alle vorderingen van Houtwerf op koper onmiddellijk opeisbaar en heeft Houtwerf steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gemaakte kosten, geleden verlies, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Koper kan geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Houtwerf verrichte prestaties en Houtwerf heeft onverkort recht op betaling van de reeds door Houtwerf verrichte prestaties.

ARTIKEL 11. BEWERKING VAN HOUT
18.1. Hetgeen in dit artikel is bepaald is van toepassing wanneer koper Houtwerf opdracht geeft tot het beweken van hout, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.
18.2. Koper moet de te bewerken goederen in gesloten partijen tegen het overeen gekomen tijdstip afleveren op het terrein van Houtwerf. Indien de goederen niet tijdig worden afgeleverd is Houtwerd gerechtigd hetzij het overeen gekomen leveringstijdstip te wijzigen hetzij de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen heeft Houtwerf recht op vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving.
18.3. Houtwerf is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te bewerken goederen, behoudens grove schuld of grove nalatigheid van Houtwerf of door haar ingeschakelde personen.
18.4. Houtwerf is niet verplicht de goederen tegen enig risico te verzekeren.
18.5. Koper is gehouden de zaken binnen tien dagen na gereedmelding op het terrein van Houtwerf af te (doen) halen, bij gebreke waarvan Houtwerf recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN
19.1. Koper machtigt Houtwerf onherroepelijk en onvoorwaardelijk om alle (rechts)handelingen namens koper te verrichten die nodig zijn voor een effectieve uitoefening van de rechten van Houtwerf.
19.2. De aandeelhouder(s) van Houtwerf, haar directie, medewerkers van Houtwerf en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken kunnen jegens de koper een beroep doen op deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD FORUM
20.1. Alle met Houtwerf aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
20.2. De rechtbank ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen of verzoeken die samenhangen met of voortvloeien uit (het sluiten van of onderhandelen over) bestellingen.

Algemene Voorwaarden Houtwerf 2016 (NL)